:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต


      เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอกุมภวาปีทางทิศตะวันตก 14 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุดรธานีทางทิศใต้ 48 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 10.47 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลห้วยเกิ้งทั้งตำบล ประกอบด้วย 8 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนโคกผักหวาน 2. ชุมชนโสกคูณ 3. ชุมชนป่ากุง 4. ชุมชนห้วยเกิ้ง 5. ชุมชนโพธิ์นิมิต 6. ชุมชนโนนสำราญ 7. ชุมชนโนนรังษี 8. ชุมชนโนนวัฒนา

 

2. ประชากร


      จำนวนประชากร ณ เดือน กันยายน 2561 จำนวน 5,411 คน เป็น ชาย 2,673 คน หญิง 2,738 คน จำนวนครัวเรือน 1,649 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 516.81 คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร จำนวนบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตามเกณฑ์อายุ 15 ปี จำนวน 4,378 คน อายุ 18 ปี จำนวน 4,194 คน และอายุ 20 ปี จำนวน 4,079 คน จำนวนประชากรที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ(เบี้ยยังชีพ) ทั้งหมด 925 คน เป็นผู้สูงอายุทั้งสิ้น 700 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.94 ของประชากรทั้งหมด3. โครงสร้างพื้นฐาน


3.1 การคมนาคม


       ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟห้วยเกิ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกิ้ง มีบุคลากรทั้งสิ้น 5 นาย โดยนายพงษ์ศักดิ์ ภูพาที เป็นนายสถานี ให้บริการรับ-ส่งสินค้า/ผู้โดยสาร ขบวนรถไฟที่จอดสถานีห้วยเกิ้ง 6 ขบวน เที่ยวขึ้น 3 ขบวน เที่ยวล่อง 3 ขบวน ผู้มาใช้บริการ เฉลี่ย 10 คน/วัน

      ทางรถยนต์ มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2025 (ถนนห้วยเกิ้ง – กุมภวาปี)

ถนน ในความรับผิดชอบ มีจำนวน 57 สาย แยกเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 43 สาย ระยะทางรวม 16,915 เมตร
ถนนผิวจราจรราดยาง 5 สาย ระยะทางรวม 6,023 เมตร
ถนนลูกรัง 9 สาย ระยะทางรวม 1,193 เมตร
รางระบายน้ำคอนกรีต ระยะทางรวม 17,364 เมตร

 

3.2 ไฟฟ้า

    จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 99 ของครัวเรือนทั้งหมด มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ทั้งหมด 650 จุด ครอบคลุมถนน 42 สาย

 

3.3 ประปา

 

มีหน่วยจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาคิดเป็นร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนที่เหลือใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น และบ่อน้ำบาดาล

 

3.4 การสื่อสาร

 

- ชุมสายโทรศัพท์      จำนวน 1 แห่ง
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน - ตู้
- ไปรษณีย์ (เอกชน)   จำนวน - แห่ง
- สถานีวิทยุชุมชน      จำนวน - แห่ง
- หอกระจายข่าว        จำนวน 8 แห่ง

 

10. วิสัยทัศน์


“ห้วยเกิ้งเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี อันทันสมัย ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการที่ดี และเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ”

 

11. พันธกิจ


(1) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน ในระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
(2) พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
(3) สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
(4) ส่งเสริมระบบเกษตรเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
(5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

12. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเกษตรและเศรษฐกิจ


ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง คือ
1.1 การส่งเสริมอาชีพในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
1.2 การให้บริการด้านการศึกษา การเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ
1.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ


ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง คือ
2.1 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
2.2 การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2.3 การส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและนันทนาการ
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่
2.5 สนับสนุนองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน

 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง คือ
3.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและสะพาน

 

4. เศรษฐกิจ


4.1 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร รายได้ของประชากรตามผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่ตำบลห้วยเกิ้ง 65,005.80 บาท มีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณร้อยละ 85 ส่วนใหญ่ ใช้ในการทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง และทำนา ตามลำดับ ที่เหลือเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลำห้วยเกิ้ง สระน้ำสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ)

4.2 ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนโคกผักหวาน

4.3 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนโคกผักหวาน

4.4 การพาณิชยกรรมจะเป็นการค้าและบริการขนาดเล็ก อยู่ตามย่านชุมชนของแต่ละชุมชน ให้บริการและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องจำเป็นในชีวิตประจำวัน สินค้าที่มีชื่อเสียงของตำบลห้วยเกิ้งและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป คือ การตีมีด ตีเหล็ก และการทำเขียง

 

5. สังคม


5.1 ศาสนา เทศบาลตำบลห้วยเกิ้งมีผู้นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 99 ของประชากรทั้งหมด มีวัดจำนวน 6 แห่ง ได้แก่

    1. วัดสระแก้ว

    2. วัดโพธิ์สว่างโสกคูณ

    3. วัดป่าตอสัมพันธมิตร

    4. วัดโพธิ์นิมิต

    5. วัดศรีนวล

    6. วัดจินดาราษฎร์บำรุง


มีศาลเจ้า 1 แห่ง ได้แก่
1. ศาลเจ้าพ่อพิมูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ชุมชนห้วยเกิ้ง
2. โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง หมู่ที่ 7 บ้านโนนรังษี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

5.2 วัฒนธรรม เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา และเป็นชาวพื้นเมืองอีสานลักษณะวิถีชีวิตเป็นผู้รักสงบมีความโอบอ้อมอารี ยึดถือขนบธรรมเนียม มีความเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ ให้ความร่วมมือกับเทศบาลฯ ในการจัดงานวันสำคัญของชาติ ได้แก่ วันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น วันปิยมหาราช วันอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ วันท้องถิ่นไทย และงานประเพณีชาติ เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ เป็นต้น
ตามผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล(จปฐ.) ประจำปี 2561 ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครอบครัวพื้นที่ตำบลห้วยเกิ้ง 9.20

 

5.3 การศึกษา สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง มี 5 แห่ง ประกอบด้วย

ก. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี เขต 20 ได้แก่ 1) โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร

ข. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้แก่

1) โรงเรียนโคกผักหวานโนนรังษี
2) โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง”วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง”

ค. โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดสำนักงานเทศบาล ตำบลห้วยเกิ้ง ได้แก่
1) โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง 1 แห่ง

ง. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.ห้วยเกิ้ง ตั้งอยู่ ณ วัดโพธิ์นิมิต หมู่ที่ 4 ชุมชนห้วยเกิ้ง จำนวนครูทั้งสิ้น 3 คน จำนวนนักเรียน 175 คน มีนายสวาท อุ้ยปะโค เป็นหัวหน้า

 

9. สถิติการคลัง

รายรับ

รับจริง

ปี 2560

รับจริง   

ปี 2561

ประมาณการ  ปี 2562

หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียน     ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

533,423.70

 

 1,762,426.50

 794,756.01

 74,741.00

 21,000.00

23,832,147.29

26,319,676.00

598,854.10

 

 1,468,662.00

 852,676.08

 134,716.00

-

25,228,483.51

28,653,616.00

533,000.00

 

 1,488,000.00

 780,000.00

 57,000.00

-

24,142,000.00

37,000,000.00

รวมรายรับ ทั้งสิ้น

53,338,170.50

56,937,007.69

64,000,000.00

รายจ่าย

จ่ายจริง

ปี 2560

จ่ายจริง   

ปี 2561

ประมาณการ  ปี 2562

งบกลาง

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

8,603,522.71

22,369,118.97

12,624,797.02

 5,518,624.00

 30,000.00

 1,071,900.00

8,794,098.21

23,163,069.39

14,151,902.73

 5,693,960.00

 15,000.00

 1,448,157.09 

12,943,000.00

26,692,700.00

16,581,200.00

 6,439,800.00

 30,000.00

 1,255,000.00 

รวมรายจ่าย ทั้งสิ้น

50,217,962.70

53,266,187.42

63,941,700.00

 

ส่วนที่ 2 อัตรากำลังพนักงานเทศบาล

     เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 สำนัก 6 กอง มีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 79 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาล 22 คน พนักงานครูเทศบาล 16 คน ลูกจ้างประจำ 6 คน พนักงานจ้าง 35 คน แยกตามหน่วยงานได้ ดังนี้

 

หน่วยงาน

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้าง ประจำ

พนักงานจ้าง

รวม

สำนักปลัดเทศบาล

กองวิชาการ

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ

กองสวัสดิการสังคม

กองการศึกษา

8

2

4

4

1

1

18

3

-

1

-

2

-

-

7

1

1

7

10

1

8

18

3

7

12

13

2

26

รวม

38

6

35

79

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

 

หน่วยงาน

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนบุคลากร

โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

320

87

16

6

24

7

รวม

407

22

31

 

5.4 การสาธารณสุข


     โรงพยาบาลห้วยเกิ้งเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกิ้ง โทรศัพท์ 0 4239 8406 โทรสาร 0 4239 8572 ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ผู้ป่วยนอก OPD คู่ขนานแพทย์แผนไทย/แผนปัจจุบัน คลินิกเฉพาะโรค การรักษาทางแพทย์แผนไทย และการฝังเข็ม วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลชุมชน ใกล้บ้านใกล้ใจ ให้บริการได้มาตรฐานแบบองค์รวม มีความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง มีบุคลากรทางการแพทย์ 24 คน ลูกจ้าง 51 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน จำนวนผู้มารับบริการรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยเฉลี่ย 100 คน/วัน สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.hkhospital.go.th

 

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเกิ้ง ตั้งอยู่ถนนเจริญประชาเลขที่ 22 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี โทรศัพท์ 0 4239 8464ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการพื้นฟูสุขภาพ โดยนางวิกานดา ธุระพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเกิ้ง มีบุคลากรทางการแพทย์ 4 คน พนักงานผู้ช่วย 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน จำนวนผู้มารับบริการเฉลี่ย 20 คน/วัน

 

    อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลห้วยเกิ้ง จำนวนทั้งสิ้น 103 คน จาก 8 ชุมชน รับผิดชอบ 1,649 ครัวเรือนของตำบลห้วยเกิ้ง มีนายเปงสูน ทาปลัด เป็นประธาน อสม. ตำบลห้วยเกิ้ง

 


6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน


      สถานีตำรวจภูธรตำบลห้วยเกิ้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ชุมชนโพธิ์นิมิตถนนห้วยเกิ้ง – กุมภวาปี ตำบลห้วยเกิ้ง เป็นหน่วยงานย่อยของสถานีตำรวจภูธรอำเภอกุมภวาปี มี ด.ต.อภิชัย ภูพนาแสง เป็นหัวหน้าชุด อาสาสมัครตำรวจชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 16 นาย รับผิดชอบทั้ง 8 ชุมชน ในตำบลห้วยเกิ้ง มีรถจักรยานยนต์สายตรวจ 1 คัน จุดตรวจที่สำคัญในพื้นที่ตำบลห้วยเกิ้ง ประมาณ 40 จุด

     หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงกุมภวาปี ตั้งอยู่บริเวณถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเกิ้ง ให้บริการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แนะนำเส้นทางให้ความช่วยเหลือผู้สัญจรไปมา บริการที่พักรถ และห้องน้ำสะอาด มี ด.ต.สุชาติ มาสุ่ม เป็นหัวหน้าหน่วย

 

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง มีบุคลากร 10 คน เป็นพนักงานเทศบาล 1 คน พนักงานจ้าง 9 คน มีรถยนต์ดับเพลิง 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำ 2 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 1 คัน มีจ่าเอกชวลิต นาสมชัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชำนาญงาน เป็นหัวหน้า  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง มีจำนวน ทั้งสิ้น 20 คน โดยมีนายวิชัย แสนหล้า เป็นประธานฯ

 

7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


      แหล่งน้ำธรรมชาติ 1 แห่ง ได้แก่ลำห้วยเกิ้ง มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาภูพานน้อย อำเภอหนองแสง ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จากทาง ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ไหลผ่านชุมชนป่ากุง ชุมชนโนนสำราญ ชุมชนห้วยเกิ้ง และชุมชนโสกคูณ
ฝายน้ำล้นคอนกรีต 4 แห่ง อยู่บริเวณชุมชนป่ากุง จำนวน 2 แห่ง ชุมชนโนนสำราญ จำนวน 1 แห่ง และชุมชนโสกคูณ จำนวน 1 แห่ง

     สระน้ำสาธารณะ 4 แห่ง ได้แก่ สระน้ำวัดสระแก้ว ขนาดประมาณ 5 ไร่ สระน้ำวัดจินดาราษฎร์บำรุง ขนาดประมาณ 1 ไร่ สระน้ำวัดโพธิ์นิมิต ประมาณ 2 ไร่ สระน้ำวัดโพธิ์สว่างโสกคูณ ประมาณ 1 ไร่

สระน้ำเอกชน 1 แห่ง บริเวณหมู่ที่ 2 ชุมชนโสกคูณ

บ่อบาดาล 1 แห่ง บริเวณหมู่ที่ 6 ชุมชนโนนสำราญ

บ่อน้ำตื้น 4 แห่ง ชุมชนโสกคูณ 2 แห่ง

ชุมชนโนนสำราญ 1 แห่ง และชุมชนป่ากุง 1 แห่ง

 

     การเก็บขนขยะมูลฝอย มีรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 2 คัน พนักงาน 10 คน ประกอบด้วยพนักงานขับรถ 2 คน คนงานประจำรถยนต์เก็บมูลฝอย 8 คน ปริมาณขยะ 5 ตัน/วัน ดำเนินการเก็บขนขยะทุกวัน โดยไม่มีขยะตกค้าง การกำจัดขยะมูลฝอยใช้วิธีเทกองบนพื้นแล้วฝังกลบ มีที่ดินสำหรับกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 49 ไร่ ใช้ไปแล้ว ประมาณ 10 ไร่ เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก ประมาณ 39 ไร่ นอกจากนี้ยังดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ประมาณวันละ 3 ตัน ตามข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอยร่วมกัน

    มีบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ขนาดกว้าง 10.40 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5 x 22 เมตร จำนวน 1 แห่ง