:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์                   

ห้วยเกิ้งเมืองหน้าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย

ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการที่ดี และเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ

 

พันธกิจ

1.ส่งเสริมอาชีพในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
2.ให้บริการด้านการศึกษา การเรียนรู้ ในการประกอบอาชีพ
3.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัมนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
5.อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
6.ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและนันทนาการ
7.ส่งเสริมนับสนุนให้ชุมชนเป็นชุมชนนน่าอยู่
8.สนับสนุนองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
9.แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและสะพาน
10.พัฒนาระบบจราจร
11.พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
12.ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทะภาพในการให้บริการประชาชน
13.เสริมสร้างสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
14.ปรับปรุงและพัฒนารายได้
15.ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานภานใน
16.รักษาความสงบเรรียบร้อย
17.พัฒนาระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย
18.ปรับปรุงและพัฒนาที่สาธารณะ