:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

สมาชิกสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ แสนสุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
โทร 098 586 2040
นางสายใจ ลี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
โทร 088 532 9879
นายสุนันท์ ภูลายดอก
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
โทร 086 856 6945
นายทองใบ จิตธรรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต1
โทร 088 062 2275
นางพุทธา โสดาวัต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต1
โทร 086 224 9546
นางชุติกาญจน์ ไชยเค้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต1
โทร 084 796 5344
นายบุญเรือง เพชรภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต1
โทร 086 226 9131
นายบุญเรียง แสนณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต1
โทร 080 183 0008
นายประสิทธิ์ แสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต1
โทร 098 586 2040
นายอดุลยศักดิ์ ทิมินกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต2
โทร 085 453 9955
นายชรินทร์ เกตดี
สมาชิสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต2
โทร 099 615 1016
นายประสิทธิ์ สุวรรณลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต2
โทร 083 373 8390
นายสุนันท์ ภูลายดอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต2
โทร 086 856 6945
นายสมประสงค์ แสงจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต2
โทร 080 418 1565
นางสายใจ ลี
สมาชิสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต2
โทร 088 532 9879