:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

กองคลัง
นางสุธนี หัวดอน
ผู้อำนวยการกองคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง
นางสาวเย็นจิตด์ แก้วเกิดเคน
นักวิชาการเงินบัญชีชำนาญการ
นางสาวรุงฤดี โสภากุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววรีรัตน์ เสนาอุดร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน