:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

สำนักปลัด
นายเรืองวุฒิ สิงห์หลง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
นางสุพัตรา ทีทองแดง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
นางธัญญาภรณ์ คำตา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
นางสาวผ่องพันธ์ ต้อมทอง
ฟหัวหน้าฝ่ายปกครอง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัดดาวัลย์ สุระขันตี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ่าเอกชวลิต นาสมชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายธีระชัย บุญวัฒนกล
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเปรมวดี ขุนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสมปอง หมอกโคกสูง
แม่บ้าน
นายสุวรรณ ไพรละออ
พนักงานขับรถยนต์
นายเกรียงไกร คำประชม
พนักงานขับรถยนต์
นายสามารถ อันสังหาร
คนงานป้องกันฯ
นายสมพงษ์ ไชยโสดา
คนงานป้องกันฯ
นายไพรฑูรย์ แซ่ลี้
คนงานป้องกันฯ
นายโกศล เชียงทอง
คนงานป้องกันฯ
นายประนม โพธิ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายชนาเทพ เนตรภักดี
ผลิตและพิมพ์เอกสารงานป้องกันฯ
นายโกสินทร์ เดชดวงจันทร์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวรพจน์ เหมสีดา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายอนนท์ ทุมโคตร
คนงานป้องกันฯ
นายธีรเดช ฤทธิยุง
คนงานป้องกันฯ
นายกิตติพงษ์ ภูลายดอก
คนงานป้องกันฯ