:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

กองสวัสดิการสังคม
นางสาวรัตติยากร คนคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายณัฐพงษ์ บุตรสาระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน